اطلاعیه ‍پرواز چهل وششم

bakhshi_admin
46

به اطلاع حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره های پرواز شان از شماره 6705 الی 6795  بوده باشد و همچنان حجاج محترم که قبلا به اساس نوبت درپروازهای مرکزتنظیم اما در تاریخ های معینه حاضر نگردیده بودند رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز 46 و اخیر زون مرکز بوده لطفا به روز دوشنبه مورخ 14 اسد سالجاری به ساعت 7 صبح به مجتمع حجاج زون مرکزکه در دامنه تپه مرنجان چهارراهی ملی بس مکروریان کهنه موقعیت دارد با اصل اویز تحویلی قسط دوم و سند نوبت خویش همرا با وسایل سفر حج تشریف آورند تا واکسین های ایشان تطبیق ودر پرواز معینه به سوی حرمین الشریفین تنظیم گردند.

قابل ذکر است اشخاصیکه در تاریخ فوق الذکر مراجعه نمی نمایند ، غیر حاضر محسوب شده انگاه حق شکایت را نخواهند داشت.

 

Documents

prwaz_46_bdwn_shmarh.pdf