بست های (3 و 4 )

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق  پروسه رقابت آزاد به سیستم رتب و معاش به تعداد(11) بست (3و4) ریاست های مرکزی وزارت از تاریخ   1398/11/1 الی 1398/11/12 در معرض کارمند یابی گذاشته میشود

شماره عنوان بست ریاست مربوطه بست اعلان تاریخ اعلان ختم اعلان فایل مورد نظر 
1 آمریت تکنالوژی معلوماتی  معینیت اداری مالی  3 بار دوم  1398/11/1 1398/11/12 لایحه وظایف 
2 آمریت پلان واحصائیه ریاست پالیسی و پلان 3 بار دوم  // // لایحه وظایف 
3 مدیریت کوچی ها ریاست دفتر  4 بار دوم   // // لایحه وظایف 
4 فارمسست ریاست حج فرضی 4 بار دوم  // // لایحه وظایف 
5 مدیر عمومی خدمات صحی ریاست حج فرضی 4 بار دوم   // // لایحه وظایف 
6 مدیر عمومی احصائیه ریاست عمره وزیارت 4 بار دوم  // // لایحه وظایف 
7 مدیرعمومی ارتباط خارجه ریاست دفتر 4 بار دوم  // // لایحه وظایف 
8 سکرتریت معینیت اداری مالی ریاست دفتر 4 بار دوم  // // لایحه وظایف
9 مدیر عمومی مساجد شهر ریاست ارشاد انسجام مساجد 4 بار دوم   // // لایحه وظایف
10 مدیرعمومی حسینیه های مرکز ریاست حسینه ها 4 بار دوم  // // لایحه وظایف
11 کارشناس روابط خارجه ریاست اعتدال     // // لایحه وظایف 

درصورت ضرورت به شماره تیلفون 0744261342 به تماس شده حل مطلب نموده اسناد مورد ضرورت  را به ایمل زیر ارسال نماید

HR@mohia.gov.af