دست آورد ها

شماره موضوع فایل مورد نظر ملاحظات
1 دست آورد های سال 1397 وزارت فایل  
2 پلان مالی سال 1398 فایل  
3 پلان مبارزه علیه فساد اداری فایل  
4 گزارش بودجه عادی وانکشافی سال 1398 فایل