گزارش ربع اول سال مالی 1398

گزارش فعلی شامل دستآوردها و چالش ها در تطبیق استراتیژی در ربع اول سال مالی 1398 (شروع جدی 1397 الی ختم حوت 1397) و سفارشات، جهت بهبود در تطبیق آن می باشد.

به منظور دستیابی به اصل گزارش به لنک ذیل مراجعه نماید

https://sacs.gov.af/uploads/reports/quarterly/260.pdf