گزارش شش ماه اول سال مالی 1398

گزارش دهی دقیق از اجراآت عملی حکومت در بخش مبارزه با فساد اداری به شورای عالی، مردم و رسانه ها، یکی از مهم ترین اقدامات در تسهیل دسترسی به اطلاعات به شمار می رود.

گزارش فعلی، شامل دستآوردها و چالش ها در تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در شش ماه اول سال مالی 1398 (شروع جدی 1397 الی ختم جوزای 1398) و سفارشات، جهت بهبود در تطبیق آن می باشد.

به منظور دستیابی به اصل گزارش به لنک ذیل مراجعه نماید:

https://sacs.gov.af/uploads/reports/semi_annual/258.pdf