فورمه جات

شماره نام فورم ریاست فایل ملاحظات
1 فورم استرداد پول حجاج  حج فرضی  مشاهده و دانلود  
2 فورم درخواستی اجازه نامه عمره وزیارت مشاهده و دانلود  
3 فورم شرایط دریافت اجازه نامه عمره و زیارت مشاهده و دانلود  
4 فورم ثبت نام داوطلب کانکور عمومی  انستیتیوت تدریب ائمه مشاهده و دانلود  

در صورت استفاده از فورمجات فوق ، لطف نموده بعد از خانه پری به ایمل آدرس های مشخص که ذیلاً درج است ارسال نماید.

Hajj@mohia.gov.af

Umra@mohia.gov.af

Islamic.education@mohia.gov.af