خطبی

شمیری د خطبی عنوان د نظروړ فایل  شمیری د خطبی عنوان د نظر وړ فایل
1 د ماشومانو سالمه روزنه فایل 25   فایل 
2 شعبان د رمضان یو بشارتی میاشت فایل 26   فایل
3 د روژې مبارکې میاشتې هرکلی په سوله او یو د بل په منلو سره فایل 27   فایل
4 فضایل اعتکاف و عظمت نزول قرانکریم فایل 28   فایل
5   فایل 29   فایل 
6   فایل 30   فایل
7   فایل 31   فایل 
8   فایل 32   فایل 
9   فایل 33   فایل 
10   فایل 34   فایل 
11   فایل 35   فایل 
12   فایل 36   فایل 
13   فایل 37   فایل 
14   فایل 38   فایل 
15   فایل 39   فایل
16   فایل 40   فایل
17   فایل 41   فایل
18   فایل  42   فایل
19   فایل  43   فایل 
20   فایل  44   فایل 
21   فایل 45   فایل
22   فایل  46   فایل
23   فایل  47   فایل
24   فایل  48   فایل