خطبه ها

شماره عنوان خطبه فایل مورد نیاز شماره عنوان خطبه فایل مورد نظر
1 تعلیم وتربیه سالم اولاد فایل 25 خود داري از اسراف وبي انصافي در استعمال آب وبرق فایل 
2 شعبان بشارتی بر ماه رمضان فایل 26 تربیه سلام فرزند فایل
3 استقبال از ماه رمضان با صلح وهمدیگر پذیری فایل 27 تجلیل تحت نام نوروز در اول حمل از نظر اسالم فایل
4 فضایل اعتکاف و عظمت نزول قرانکریم فایل 28 فضایل ماه شعبان العمعظم فایل
5 تعهد به صلح وآتش بس واهمیت آن در اسلام فایل 29 اسباب،اوقات وجاهاي قبولیت دعاء فایل 
6 اعتدال و وسطیت در اسلام  فایل 30 فرضیت زکات، فوائد ومستحقین آن فایل
7 تدابیر وقایویی از موج سوم کرونا فایل 31 آداب ومسائل روزه ماه مبارك رمضان فایل 
8 فضیلت دهه اول ماه ذوالحجه فایل 32 فضایل عتکاف در ماه رمضان فایل 
9 اهمیت قربانی  فایل 33 فضائل دهه اخیر ماه مبارک رمضان ومسائل صدقه فطر فایل 
10 وحدت واخوت با عث تحکیم نظام میگردد فایل 34 مسائل قضائی روزه وكفاره آن فایل 
11 استرداد و استقلال کشور  فایل 35 احکام عید سعید فطر فایل 
12 اهمیت حجاب از منظر شریعت اسلامی فایل 36 ادا نمودن فريضه حج ومسائل آن فایل 
13 حمایت و پشتیبانی از امارت اسلامی  فایل 37  حقیقت حجاب شرعی و فضیلت أن  فایل 
14 اهمیت وضرورت ستر،حجاب وحیاء فایل 38 حرمت حرمین الشریفین فایل 
15 رفتن به کشورهای غیر اسالمی از دید شریعت اسالمی فایل 39 فضایل ده روز اول ذوالحجه فایل
16 آفت های آسمانی واسباب آن فایل 40   فایل
17 حقوق زنان از نظر اسلام  فایل 41   فایل
18 جلوگیري از منکرات مسئولیت هر مسلمان است فایل  42   فایل
19 احتکار  فایل  43   فایل 
20 معیارهای دوستی ودشمنی دراسالم فایل  44   فایل 
21  سر پرستی یتثمان تنها مسئولیت امارت اسلامی نیست فایل 45   فایل
22 فوائد امنیت واضرار نا امنی فایل  46   فایل
23 ویژگی های جامعه اسلامی  فایل  47   فایل
24 اسباب هلاکت امت های گذشته فایل  48   فایل