خطبه ها

شماره عنوان خطبه فایل مورد نیاز شماره عنوان خطبه فایل مورد نظر
1 تعلیم وتربیه سالم اولاد فایل 25   فایل 
2 شعبان بشارتی بر ماه رمضان فایل 26   فایل
3 استقبال از ماه رمضان با صلح وهمدیگر پذیری فایل 27   فایل
4 فضایل اعتکاف و عظمت نزول قرانکریم فایل 28   فایل
5 تعهد به صلح وآتش بس واهمیت آن در اسلام فایل 29   فایل 
6 اعتدال و وسطیت در اسلام  فایل 30   فایل
7 تدابیر وقایویی از موج سوم کرونا فایل 31   فایل 
8 فضیلت دهه اول ماه ذوالحجه فایل 32   فایل 
9 اهمیت قربانی  فایل 33   فایل 
10   فایل 34   فایل 
11   فایل 35   فایل 
12   فایل 36   فایل 
13   فایل 37   فایل 
14   فایل 38   فایل 
15   فایل 39   فایل
16   فایل 40   فایل
17   فایل 41   فایل
18   فایل  42   فایل
19   فایل  43   فایل 
20   فایل  44   فایل 
21   فایل 45   فایل
22   فایل  46   فایل
23   فایل  47   فایل
24   فایل  48   فایل