خطبه ها

شماره عنوان خطبه فایل مورد نیاز شماره عنوان خطبه فایل مورد نظر
1 تعلیم وتربیه سالم اولاد فایل 25   فایل 
2 شعبان بشارتی بر ماه رمضان فایل 26   فایل
3 استقبال از ماه رمضان با صلح وهمدیگر پذیری فایل 27   فایل
4 فضایل اعتکاف و عظمت نزول قرانکریم فایل 28   فایل
5 تعهد به صلح وآتش بس واهمیت آن در اسلام فایل 29   فایل 
6 اعتدال و وسطیت در اسلام  فایل 30   فایل
7 تدابیر وقایویی از موج سوم کرونا فایل 31   فایل 
8 فضیلت دهه اول ماه ذوالحجه فایل 32   فایل 
9 اهمیت قربانی  فایل 33   فایل 
10 وحدت واخوت با عث تحکیم نظام میگردد فایل 34   فایل 
11 استرداد و استقلال کشور  فایل 35   فایل 
12 اهمیت حجاب از منظر شریعت اسلامی فایل 36   فایل 
13 حمایت و پشتیبانی از امارت اسلامی  فایل 37   فایل 
14 اهمیت وضرورت ستر،حجاب وحیاء فایل 38   فایل 
15 رفتن به کشورهای غیر اسالمی از دید شریعت اسالمی فایل 39   فایل
16 آفت های آسمانی واسباب آن فایل 40   فایل
17 حقوق زنان از نظر اسلام  فایل 41   فایل
18 جلوگیري از منکرات مسئولیت هر مسلمان است فایل  42   فایل
19 احتکار  فایل  43   فایل 
20 معیارهای دوستی ودشمنی دراسالم فایل  44   فایل 
21  سر پرستی یتثمان تنها مسئولیت امارت اسلامی نیست فایل 45   فایل
22 فوائد امنیت واضرار نا امنی فایل  46   فایل
23 ویژگی های جامعه اسلامی  فایل  47   فایل
24   فایل  48   فایل