خطبه ها

شماره عنوان خطبه شماره عنوان خطبه شماره عنوان خطبه
49 بیان گناهان کبیره و اجتناب از آن        
50 حرمت و اضرار ساز و سرود        
51 عواقب ناگوار دوستی با کفار        
52 رعایت نمودن حقوق والدین        
53 اجتناب از نشر شایعات         
54 علامه و خصلت منافق        
55 حقوق حاکم شرعی ومسئولیت های شان        
56 مهر ، خاص حق زن منکوحه است        
57 توجه کامل بامعذورین ومعلولین        
58 آداب و فضایل روز جمعه        
59 فضایل روز جمعه و احکام آن        
60 اسباب ترقی و پیشرفت جامعه        
61 بیان کردن پنج بنای اسلام        
62 زندگی ساده و استفاده از تولیدات داخلی         
63 فضیلت احترام به قرانکریم         
64 حرمت اختلاط بین زن و مرد و عواقب آن        
65 واقعه معراج رسول اکرم (ص)        
66 بزرگی شان حضرت محمد (ص)        
67 مقام و منزلت صاحبه کرام         
68 مقام و منزلت امام اعظم (رح)        
69 تجلیل از اول حمل یا نوروز         
70 فضایل رمضان و احکام آن        
71 فضائل صدقات وهمدردی با یکدیگر در ماه رمضان        
72 فضایل عشره اخیر رمضان و احکام اعتکاف        
73 فضیلت و احکام صدقه فطر و اهتمام شب قدر        
74 احکام و فضیلت قضایی روزه        
75 اسلام دین اخوت، نصیحت و تحمل است        
76 منع بد فالی و حکم نکاح کردن بین عیدین         
77 فضیلت حرمین شریفین(مکه مکرمه مدینه منوره)        
78 ابتداء بنای کعبه شریفه و تاریخچه حج        
79 نجات در راست ګفتن و هلاکت در دروغگویي        
80 نشاندهی اشتباهات دراداء منودن حج        
81 مهر حق خود زن است        
82 اجتناب از تقلید و پیروی کفار         
83 مقام و منزلت مسجد از دیدگاه اسلام        
84 رعایت نمودن اداب مسجد  ازد دیگاه اسلام        
85 رضورت، حکم وطریقۀ استسقاءطلب باران        
86 مفهوم ، موارد و فضیلت های صدقه جاریه