خطبی

شمیړی د خطبی عنوان شمیری د خطبی عنوان شمیری د خطبی عنوان
49 کبیره ګناهونو بیان او له هغو څخه ځان ساتل        
50 د ساز او رسود حرمت او رضورنه        
51 د کفارو سره د دوستی بدي پایلي        
52 د مور اوپلار د حقوقو رعایت کول        
53 دشایعاتو اوبې بنیاده خربونو خپرولو        
54 د منافقینو عالمې او خصلتونه        
55 د شرعی حاکم حقوق او د هغه مسئولیتونه        
56 مهر، خاص د منکوحې ښځې حق دی        
57 معذورینو او معلولینو ته بشپړه پاملرنه        
58 د جمعی ورځی فضایل او اداب        
59 د جمعی د لمانڅه فضایل او احکام        
60 د ټولنې دکامیابۍ او پرمختګ اسباب        
61 د اسلام پنڅو بناوو بیانول        
62 ساده ژوند او دکورني تولیدات استعمالول        
63 د قرانکریم فضیلت عظمت او درناوی        
64 د نامحرمو ښڅو او سړیو ترمنڅ اختلا‍ط حرمت         
65 د رسول اکرم (ص) د معراج واقعه        
66 دحضرت محمد (ص) لوی شان        
67 د رسول (ص) د صحابه ء کرامو مقام        
68 د امام اعظم (ح) مقام  او منزلت        
69 اول د حمل د نوروز په نوم لمانځل        
70 د روژي فضیلتونه او احکام        
71  روژه کي د صدقاتو او یو له بل سره دخواخوږي فضیلتونه        
72 د روژي د اخیري عشری فضیلتونه او د اعتکاف احکام        
73 د صدقة الفطر  فضیلت او احکام او دلیلة القدر اهتمام        
74 د روژو د قضایی راګرڅول  او د کفاري احکام        
75 اسلام د اخوت، نصیحت او تحمل دین دی        
76 په اسلام کي د بدفالی منع او د دوه اخترونو دنکاح حکم        
77 د حرمینو شریفینو(مکی مکرمي او مدیني منوری) فضیلتونه او احترام        
78 د کعبی شریفي ابتدایی جوړونه او دحج تاریخچه        
79 په رښتیا ويلو کې نجات او په درواغو کې هالکت دی        
80 دحج په اداء کولو کې دتیروتنو په ګوته کول