د نوی مالی کال راپورونه

شماره عنوان فایل   شماره عنوان  فایل ملاحظات
1 د اداری او مالی د 1400 کال لمری ربع راپور فایل        
2 د عرفان ریاست د 1400 کال لمری ربع راپور فایل         
3 د تفتیش ریاست د 1400 کال لمری ربع راپور فایل         
4 د عمری ریاست د 1400 کال لمری ربع راپور فایل         
5 د احتساب ریاست د 1400 کال لمری ربع راپور فایل        
6 د دفتر ریاست د 1400 کال لمری ربع راپور فایل         
7 د حج ریاست د 1400 کال لمری ربع راپور فایل        
8 د قراو ریاست د 1400 کال لمری ربع راپور فایل        
9 د تدقیق او مطالعاتور ریاست د1400 کال لمری ربع راپور فایل         
10 د اوقافو ریاست د 1400 کال لمری ربع راپور فایل