گزارشات مالی سال جدید

شماره عنوان فایل   شماره عنوان  فایل ملاحظات
1 گزارش ربع اول 1400 ریاست اداری  فایل 41 گزارش برج سنبله ریاست اعتدال  فایل   
2 گزارش ربع اول 1400 ریاست عرفان فایل  42 گزارش برج سنبله ریاست حج فرضی  فایل   
3 گزارش ربع اول 1400 ریاست تفتیش فایل  43 گزارش برج میزان و عقرب ریاست حج  فایل   
4 گزارش ربع اول 1400 ریاست عمره فایل  44 گزارش برج میزان و عقرب ریاست احتساب فایل   
5 گزارش ربع اول 1400 ریاست احتساب فایل 45 گزارش برج میزان و عقرب ریاست منابع بشری فایل  
6 گزارش ربع اول 1400 ریاست دفتر  فایل  46 گزارش برج میزان وعقرب حسینیه ها فایل  
7 گزارش ربع اول 1400 ریاست حج فایل 47 گزارش برج قوس ریاست تدقیق و مطالعات فایل  
8 گزارش ربع اول 1400 ریاست قرا فایل 48 گزارش برج قوس ریاست امور قراء فایل  
9 گزارش ربع اول 1400 ریاست تدقیق فایل  49 گزارش برج قوس ریاست دفتر  فایل   
10 گزارش ربع اول 1400 ریاست اوقاف فایل 50 گزارش ربع چهارم ریاست مجمع علمی  فایل   
11 گزارش ربع اول 1400 ریاست حسینیه ها  فایل  51 گزارش برج قوس آمریت تکنالوژی معلوماتی  فایل   
12 گزارش ربع اول 1400 آمریت جندر فایل  52 گزارش برج قوس حسینیه ها فایل   
13 گزارش ربع دوم 1400 ریاست امور قرا فایل 53 گزارش برج قوس ریاست مساجد فایل  
14 گزارش ربع دوم 1400 ریاست تفتیش داخلی  فایل  54 گزارش برج قوس ریاست اعتدال  فایل  
15 گزارش ربع دوم 1400 ریاست حج فرضی فایل  55 گزارش برج قوس ریاست تدریب ایمه  فایل   
16 گزارش ربع دوم 1400 ریاست ارتباط خارجه فایل  56 گزارش برج قوس ریاست عرفان  فایل   
17 گزارش ربع دوم 1400 ریاست عمره وزیارت فایل  57 گزارش برج دلو ریاست منابع بشری  فایل  
18 گزارش ربع دوم 1400 ریاست تدقیق مطالعات فایل 58 گزارش برج دلو ریاست اوقاف فایل  
19 گزارش ربع دوم 1400 تدارکات فایل 59 گزارش برج دلو ریاست مساجد فایل  
20 گزارش ربع دوم 1400 ریاست دفتر فایل        
21 گزارش ربع دوم 1400 ریاست اداری فایل        
22 گزارش ربع دوم 1400 حسینیه ها فایل        
23 گزارش ربع دوم 1400 ریاست احتساب فایل         
24 ربع دوم 1400 ریاست تدریب ایمه فایل         
25 ربع دوم 1400 ریاست پروژه ها فایل        
26 گزارش ربع دوم 1400 ریاست مساجد فایل        
27 گزارش ربع دوم 1400 مجمع علمی فایل        
28 گزارش ربع دوم 1400 آمریت جندر فایل        
29 گزارش ربع دوم 1400 ریاست پالیسی  فایل         
30 گزارش برج سنبله ریاست تدقیق مطالعات فایل        
31 گزارش برج سنبله ریاست تدریب ائیمه فایل        
32 گزارش برج سنبله ریاست اوقاف  فایل         
33 گزارش برج سنبله ریاست حسینیه ها  فایل         
34 گزارش برج سنبله ریاست دفتر  فایل         
35 گزارش برج سنبله ریاست امور قاریان فایل         
36 گزارش برج سنبله ریاست تفتیش داخلی  فایل         
39 گزارش برج سنبله ریاست نظارت وارزیابی  فایل        
40 گزارش برج سنبله ریاست مساجد  فایل