اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 77 قلم قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع

bakhshi_admin
شرطنامه

Publish Date

Closing Date

وزارت ارشاد حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه تهیه وتدارک 77 قلم قرطاسیه مطبوع و غیر مطبوع اشتراک نموده  آفر های سر بسته خویش را مطابق به شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه امارت اسلامی افغانستان سر از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی ارائه نمایند.

حصول شرطنامه از آدرس ذیل :

آمریت تدارکات وزارت ارشاد حج و اوقاف ( شهرنو کوچه اتصالات ، تعمیر ادارات وزارت ارشاد حج و اوقاف ) در اوقات رسمیات ذریعه سی دی فلش به دست آورده زمان آفر گشایی مطابق به مندرجات صفحه دستورالعمل به داوطلبان شرطنامه میباشد. افر های دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ /60000 / شصت هزار افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق به مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

نوت : اگر کدام تفاوت میان متن شرطنامه و اعلان دعوت به داطلبی موجود باشد متن شرطنامه مدار اعبتار است.