اعلامیه وزارت ارشاد، حج واوقاف دررابطه به آلودگی هوا و حفظ محیط زیست

bakhshi_admin
محیط زیست

با توجه به آیات متبرکه قرآن عظیم شان و روایات متعددی که از منابع اسلامی مبنی بر حفظ محیط زیست وارد گردیده و کلیه انسانها را مکلف به صیانت و حراست از آن می نماید و به هیچ کس حق فساد و آلوده کردن خاک، آب و هوا را نداده است، زیرا دیگرطبیعت نعمتی است که خداوند متعال به امانت د راختیار انسان قرارداده و آدمیان دربرابر چگونگی بهره برداری از آن مسوول اند، در فرهنگ اسلامی طبیعت گهواره و زمنیه ساز پرورش انسان معرفی شده است و با هرکس که به این پدیده حیاتی آسیب و زیان برساند و آن را برخلاف نیاز ورشد بشر نا امن سازد به شدت نهی می کند، زیرا نظام طبیعت بر اساس حکمت آفریده شده است و همه عناصر آن از ابرو بادو ماه و خورشید و فلک در کارند تا آد در پرتو آن درفضای سالم مادی به قله رفیع معنویت دست یازدو زندگی راکه موهبت بزرگ الهی است در راه حصول ارزشهای انسانی به شایستگی در خود به کمال براند . درهرحالحفاظتازمحیطزیست،وجیبهشرعیوانسانیهمگانیاست؛بهیادداشتهباشیمکهدرجهتصیانتازحیاتشهروندان،بيشازهرزماندیگراكنوننيازمندحفاظتمحیطزیستهستیم؛زیراباآلودهکردنآب،خاک،هواومحیطحیات،زمینهسازامراضونابودیحتمیخود،خانواده ودیگران نشویم              ، فراموشنکنیمکههمهمادرقبالحیاتافرادجامعهومواهبطبیعیآنکهتآمینکنندهحیاتاجتماعیاست،مسئولیتانسانیودینیداریم؛وبایدبدانیمکهتخريبمحيطزيستنابودیزندگيست .

فعالیت های این وزارت دررابطه به محیط زیست

  • این وزارت به مثابه ارگان سکتور امور دینی همواره موعظه های ارشادی را از طریق منابر مساجد، مجالس، کنفرانس ها، چاپ کتب، مجله، بروشور، بنر و بلبوردها به طور متواتر به آگاهی مردم رسانیده است
  • عناوین خطبه های جمعه در رابطه به محیط زیست درگذشته اختصاص گردیده است و درآینده نیز مدنظر گرفته می شود
  • در رابطه به آگاهی دهی عامه علمای این وزارت به رسانه های تصویری و صوتی جهت توضیح و تشریح پیام های دینی درارتباط به محیط زیست معرفی گردیده اند و درصورت نیاز این وزارت دربخش آگاهی دهی عامه با رسانه آماده همکاری می باشد.
  • کتب گرانسنگ خطبه های نماز جمعه که یک بخش آن در ارتباط به محیط زیست اختصاص یافته است چاپ و بدسترس علمای کرام در سراسر کشور قرار گرفته است.
  • مقالات دین وعلمی مبنی بر حفاظت محیط زیست از طریق مجله وزین پیام حق زیورچاپ یافته و درصفحات وسط به طور خاص دیزاین گردیده است
  • ورکشاپ ها و مجالس علما در هماهنگی با اداره محترم ملی حفاظت ازمحیط زیست تدویر گردیده است
  • در نظر است تا برنامه های آموزشی متنوع و علمی دراین رابطه برای علما کرام راه اندازی گردد
  • تهیه و نشر پیام های کوتا دینی در رابطه به محیط زیست
  • هماهنگی لازم ومستمر بین اداره محترم ملی حفاظت محیط زیست و این وزارت صورت گرفته است
  • در این اواخر نیز تفاهمنامه یی همکاری را با اداره محترم محیط زیست به امضا رسانیده است

وزارت ارشاد، حج واوقاف از تمام هموطنان عزیز خصوصا شهروندان کابل می طلبد تا بادرنظر داشت مشترکات انسانی ومسوولیت های ایمانی، دینی و اجتماعی در مبارزه علیه این پدیده مرگبار بیشتر از پیش اشتراک و سهم فعال گرفته تابزودترینفرصتممکنشاهدبهبودوضعیتهوایشهرکابلباشیم.

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۶:۵۶
Background image

پیام مشترک وزارت ارشاد ، حج و اوقاف و وزارت صحت عامه.

{وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِّوَالتَّقْوَى...} [المائدة: 2] ترجمه: «بر نیکوکاری و پرهیزگاری، با هم دیگرهمکاری کنید » هموطنان متدین!

برای مبارزه ومقابله دربرابر مرض کرونا همه مکلف به یاری . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۶:۴۴
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

 اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف در رابطه به عدم انجام پروسه حج سال ۱۴۰۰ هجری شمسی هموطنان عزيز! طوريکه آگاهی داريد دولت شاهی عربستان سعودی به روز شنبه مورخ ۲۲ جوزا ۱۴۰۰ با در نظر داشت . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۰ - ۹:۲۱
Background image

فراخوان مقاله نویسی

به مناسبت تدویر سمپوزیم ملی

تحت عنوان ( میراث های علمی علامه، محدث امام ابن حبان بستی)

 

به اطلاع برادران و خواهران رسانیده می شود:

         قرار است وزارت ارشاد، حج و اوقاف به . . .

بازگشت به اطلاعیه ها